รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองระบาดวิทยา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 เครื่อง
หน่วยงาน กองระบาดวิทยา ราคาต่อหน่วย 22,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 3/2565 ลงวันที่ 01 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 44,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ซอร์ส โปรเฟสชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 22,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 44,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 07 ธันวาคม 2564 เวลา 12:50:11 น.
- ส่งเบิกไปกองคลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
27 กันยายน 2564
เวลา 10:41:08 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
2
04 ตุลาคม 2564
เวลา 13:20:40 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำรายงานขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
3
11 ตุลาคม 2564
เวลา 10:15:12 น.
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดทำรายงานขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท
4
18 ตุลาคม 2564
เวลา 13:42:34 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
- จัดทำรายงานขอซื้อ - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
5
25 ตุลาคม 2564
เวลา 13:18:07 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
- จัดทำรายงานขอซื้อ - แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
6
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:47:48 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
- จัดทำรายงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
7
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:48:35 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
- จัดทำรายงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
8
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:45:20 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
- จัดทำรายงานเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ
9
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:47:16 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
- จัดทำใบ PO ไปยังกองคลังเรียบร้อยแล้ว
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 18:22:38 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
- รอ PO กลับจากกองคลัง
11
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:33:53 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
- รอ PO กลับจากกองคลัง
12
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:07:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
- ส่งเบิกไปกองคลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
13
07 ธันวาคม 2564
เวลา 12:50:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
- ส่งเบิกไปกองคลังวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564