รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศชนิดอ่านผลได้ทันที กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 เครื่อง
หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ราคาต่อหน่วย 510,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 05/2565 ลงวันที่ 03 ธันวาคม 3107
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 510,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด
ประเภท ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / e-bidding ราคาจัดหาต่อหน่วย 500,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 500,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 10:31:31 น.
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 11:30:09 น.
13%
e-bidding
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
อยู่ระหว่างรออนุมัติหลักการ
2
20 กันยายน 2564
เวลา 14:17:47 น.
19%
e-bidding
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการ
3
27 กันยายน 2564
เวลา 10:01:57 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
4
27 กันยายน 2564
เวลา 10:01:57 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
5
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:43:09 น.
25%
e-bidding
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างการประชุมคณะกรรมการ
6
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:38:47 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
ระหว่างการจัดทำร่างประกาศและร่างเอกสาร
7
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:29:01 น.
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างการร่างประกาศ TOR
8
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:02:49 น.
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน
9
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:13:04 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างประกาศผล
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:24:42 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างประกาศผล
11
23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:54:06 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างประกาศผล
12
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:44:39 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างประกาศผล
13
07 ธันวาคม 2564
เวลา 16:22:33 น.
75%
e-bidding
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
อยู่ระหว่างการอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างประกาศผล
14
13 ธันวาคม 2564
เวลา 14:47:55 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการทำสัญญา
15
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:53:47 น.
81%
e-bidding
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างการส่งทำ PO
16
28 ธันวาคม 2564
เวลา 09:33:51 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
17
04 มกราคม 2565
เวลา 13:42:32 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
18
10 มกราคม 2565
เวลา 14:13:18 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
19
17 มกราคม 2565
เวลา 14:14:09 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
20
25 มกราคม 2565
เวลา 10:31:06 น.
88%
e-bidding
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างรอส่งมอบครุภัณฑ์
21
31 มกราคม 2565
เวลา 10:31:31 น.
100%
e-bidding
ส่งเบิก
ส่งเบิกวันที่ 21 ม.ค. 2565