รายละเอียด งบลงทุน


จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 6 เครื่อง
หน่วยงาน กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ราคาต่อหน่วย 22,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 08/2565 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 132,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน อินฟอร์แมนท์ ทีม คอมพิวเตอร์
ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วิธีซื้อจ้าง จัดซื้อ / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 22,000.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบประมาณ ราคาจัดหารวม 132,000.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 07 สิงหาคม 2565 เวลา 14:06:59 น.
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2564
เวลา 11:19:17 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
2
20 กันยายน 2564
เวลา 11:21:20 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอประชุมคณะกรรมการ
3
20 กันยายน 2564
เวลา 11:21:53 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอประชุมคณะกรรมการฯ
4
27 กันยายน 2564
เวลา 09:53:14 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอประชุมคณะกรรมการฯ
5
04 ตุลาคม 2564
เวลา 11:18:54 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
รอรายงานขอซื้อขอจ้าง
6
18 ตุลาคม 2564
เวลา 09:40:13 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างอนุมัติประกาศผล
7
25 ตุลาคม 2564
เวลา 09:30:02 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ติดต่อผู้ขายลงนามในใบสั่งซื้อ
8
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:07:57 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างการอนุมัติ PO
9
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 11:41:31 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างการตรวจรับพัสดุ
10
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:06:31 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
11
23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 09:53:36 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
12
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:42:12 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
13
06 มกราคม 2565
เวลา 10:12:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
14
05 มิถุนายน 2565
เวลา 14:07:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/25641
15
05 มิถุนายน 2565
เวลา 14:07:51 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
16
05 สิงหาคม 2565
เวลา 22:44:09 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
17
05 สิงหาคม 2565
เวลา 22:44:55 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
18
05 สิงหาคม 2565
เวลา 23:05:51 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
19
05 สิงหาคม 2565
เวลา 23:41:26 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
20
06 สิงหาคม 2565
เวลา 00:13:45 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
21
06 สิงหาคม 2565
เวลา 13:38:26 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
22
06 สิงหาคม 2565
เวลา 14:35:37 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
23
06 สิงหาคม 2565
เวลา 17:07:07 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
24
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:50:33 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
25
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:51:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
26
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:51:04 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
27
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:51:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
28
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:52:59 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
29
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:53:03 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
30
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:53:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
31
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:53:44 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
32
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:54:20 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
33
07 สิงหาคม 2565
เวลา 13:54:22 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
34
07 สิงหาคม 2565
เวลา 14:00:30 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
35
07 สิงหาคม 2565
เวลา 14:01:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
36
07 สิงหาคม 2565
เวลา 14:06:11 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564
37
07 สิงหาคม 2565
เวลา 14:06:59 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ที่ สธ 0409.1/1938 ลว. 8/11/2564