ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันศุกร์ ที่ 01 กรกฏาคม 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรูปแบบรายการราคากลาง
- ( - )
-
-
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:37:04
2 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรูปแบบรายการราคากลาง
- ( - )
-
-
28 มีนาคม 2565
เวลา 13:12:49
3 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรูปแบบรายการราคากลาง
- ( - )
-
-
04 เมษายน 2565
เวลา 12:30:36
4 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรูปแบบรายการราคากลาง
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 09:25:45
5 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการเสนอขออนุมัติรูปแบบรายการราคากลาง
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 09:26:05
6 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
ประกาศร่างวิจารณ์แล้ว ไม่มีคนวิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน
- ( - )
-
-
11 เมษายน 2565
เวลา 10:35:32
7 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
ประกาศร่างวิจารณ์แล้ว ไม่มีคนวิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน
- ( - )
-
-
18 เมษายน 2565
เวลา 12:35:24
8 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
ประกาศร่างวิจารณ์แล้ว ไม่มีคนวิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน
- ( - )
-
-
26 เมษายน 2565
เวลา 13:09:20
9 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
56%
e-bidding
เสนอลงนามประกาศเชิญชวน
ประกาศร่างวิจารณ์แล้ว ไม่มีคนวิจารณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน
- ( - )
-
-
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:08:42
10 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ยกเลิกการประกวดราคา จะทำใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
- ( - )
-
-
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:57:33
11 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ยกเลิกการประกวดราคา จะทำใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
- ( - )
-
-
17 พฤษภาคม 2565
เวลา 18:53:41
12 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
ยกเลิกการประกวดราคา จะทำใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:32:51
13 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
31%
e-bidding
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างการขออนุมัติราคากลาง
- ( - )
-
-
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:57:45
14 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างการายงานขอจ้าง การประกวดราคา
- ( - )
-
-
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:06:13
15 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
38%
e-bidding
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ระหว่างการายงานขอจ้าง การประกวดราคา
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 09:12:47
16 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
- ( - )
-
-
06 มิถุนายน 2565
เวลา 11:10:19
17 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
- ( - )
-
-
13 มิถุนายน 2565
เวลา 09:52:52
18 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
44%
e-bidding
เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
อยู่ระหว่างการประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
- ( - )
-
-
20 มิถุนายน 2565
เวลา 08:41:06
19 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
63%
e-bidding
ประกาศเชิญชวน
อยู่ระหว่างการประกาศเชิญชวน ถึงวันที่ 20 มิ.ย. 2565 พิจารณาผล วันที่ 21 มิ.ย. 2565
- ( - )
-
-
20 มิถุนายน 2565
เวลา 09:33:47
20 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
อยู่ระหว่างอนุมัติและประกาศผล
- ( - )
-
-
27 มิถุนายน 2565
เวลา 13:27:20
21 2565 อาคารห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่
1 หลัง [ 35,610,100.00 ]
35,610,100.00
[ 0.00 ]
0.00
35,610,100.00
ดำเนินการ
69%
e-bidding
ประชุมพิจารณาผล
ยกเลิก เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
- ( - )
-
-
27 มิถุนายน 2565
เวลา 13:33:53