ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองโรคติดต่อทั่วไป

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 0.00 ]
0.00
91,900.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
27 กันยายน 2564
เวลา 14:48:16
2 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 0.00 ]
0.00
91,900.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
04 ตุลาคม 2564
เวลา 16:07:22
3 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 0.00 ]
0.00
91,900.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 17:27:44
4 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 0.00 ]
0.00
91,900.00
ไม่ดำเนินการ
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:55:29
5 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 0.00 ]
0.00
91,900.00
ดำเนินการ
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
20 ธันวาคม 2564
เวลา 20:22:25
6 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 0.00 ]
0.00
91,900.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
04 มกราคม 2565
เวลา 16:44:25
7 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
25 มกราคม 2565
เวลา 10:02:59
8 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ( - )
-
-
31 มกราคม 2565
เวลา 17:09:46
9 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
จัดทำ PO ส่งกองคลังแล้ว รอกองคลังส่งคืนกลับมา
- ( - )
-
-
08 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:38:38
10 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
จัดทำ PO ส่งกองคลังแล้ว รอกองคลังส่งคืนกลับมา
- ( - )
-
-
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:29:44
11 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
จัดทำ PO ส่งกองคลังแล้ว รอกองคลังส่งคืนกลับมา
- ( - )
-
-
01 มีนาคม 2565
เวลา 08:29:20
12 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
จัดทำ PO ส่งกองคลังแล้ว รอกองคลังส่งคืนกลับมา
- ( - )
-
-
07 มีนาคม 2565
เวลา 10:59:56
13 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง วันที่ 8 มีนาคม 2565
- ( - )
-
-
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:54:21
14 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 9,100.00 ]
9,100.00
82,800.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง วันที่ 8 มีนาคม 2565
102/2565 ( 23 ธันวาคม 2564 )
บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์แอนด์คอนเวเยอร์
7017517184
21 มีนาคม 2565
เวลา 14:17:54
15 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 91,000.00 ]
91,000.00
900.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง วันที่ 8 มีนาคม 2565
102/2565 ( 23 ธันวาคม 2564 )
บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์แอนด์คอนเวเยอร์
7017517184
21 มีนาคม 2565
เวลา 14:18:15
16 2565 สายพานลำเลียงแบบโรลเล่อร์ (Roller Flexible Conveyor) กองโรคติดต่อทั่วไป ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์สำนักงาน
1 สายพาน [ 91,900.00 ]
91,900.00
[ 91,000.00 ]
91,000.00
900.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินไปกองบริหารการคลัง วันที่ 8 มีนาคม 2565
102/2565 ( 23 ธันวาคม 2564 )
บริษัท สปีดเวย์ โรลเลอร์แอนด์คอนเวเยอร์
7017517184
28 มีนาคม 2565
เวลา 12:09:42