ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 0.00 ]
0.00
63,200.00
ดำเนินการ
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประสานผู้ขายขอใบเสนราคา
- ( - )
-
-
23 กันยายน 2564
เวลา 10:41:09
2 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รองบประมาณที่รับจัดสรร
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:19:24
3 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ทำข้อมูลหลักผู้ขายส่งไปกองคลัง
- ( - )
-
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:18:41
4 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอออกใบสั่ง เนื่องจากข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่ผ่าน
- ( - )
-
-
08 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:26:40
5 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอออกใบสั่ง เนื่องจากข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่ผ่าน
- ( - )
-
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:41:11
6 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอออกใบสั่ง เนื่องจากข้อมูลหลักผู้ขายยังไม่ผ่าน
- ( - )
-
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:14:45
7 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
28/2565 ( - )
บริษัท แกรนด์ เซ็นเตอร์ แล็บ จำกัด
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:19:29
8 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
28/2565 ( - )
บริษัท แกรนด์ เซ็นเตอร์ แล็บ จำกัด
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:12:04
9 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอกรรมการตรวจรับและส่งเบิก
28/2565 ( - )
บริษัท แกรนด์ เซ็นเตอร์ แล็บ จำกัด
7017167908
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:15:35
10 2565 ฝักบัวล้างฉุกเฉิน กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 อัน [ 31,600.00 ]
63,200.00
[ 31,565.00 ]
63,130.00
70.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 14 ธ.ค.2564
28/2565 ( - )
บริษัท แกรนด์ เซ็นเตอร์ แล็บ จำกัด
7017167908
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:56:02