ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 0.00 ]
0.00
59,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอ ผอ.ลงนาม
- ( - )
-
-
23 กันยายน 2564
เวลา 10:42:25
2 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
รองบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:15:12
3 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:21:10
4 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:31:51
5 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งของ ครบกำหนด 25 ม.ค.65
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:40:28
6 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งของ ครบกำหนด 25 ม.ค.65
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:15:05
7 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งของ ครบกำหนด 25 ม.ค.65
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:16:14
8 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งของ ครบกำหนด 25 ม.ค.65
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:12:19
9 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งของ ครบกำหนด 25 ม.ค.65
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:16:16
10 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอส่งของ ครบกำหนด 25 ม.ค.65
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:59:00
11 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
11 มกราคม 2565
เวลา 11:09:39
12 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
11 มกราคม 2565
เวลา 11:10:13
13 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
11 มกราคม 2565
เวลา 11:10:58
14 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
11 มกราคม 2565
เวลา 11:12:15
15 2565 เครื่องดูดจ่ายสารละลายอิเลคทรอนิกส์แบบช่องทางเดียว กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
2 เครื่อง [ 29,500.00 ]
59,000.00
[ 24,610.00 ]
49,220.00
9,780.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 23 ธ.ค.64
20/2565 ( 26 ตุลาคม 2564 )
บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด
7017070248
11 มกราคม 2565
เวลา 13:30:23