ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565


ประวัติรายงานความก้าวหน้างบลงทุนปี 2565 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

ลำดับ รายละเอียดครุภัณฑ์ จำนวน วงเงินงบประมาณ(บาท) ราคาที่จัดหา(บาท) คงเหลือ (บาท) สถานะ รายละเอียดความก้าวหน้า วันที่รายงาน
1 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 0.00 ]
0.00
275,000.00
ดำเนินการ
17%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอ ผอ.ลงนาม
- ( - )
-
-
23 กันยายน 2564
เวลา 10:39:50
2 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 0.00 ]
0.00
275,000.00
ดำเนินการ
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอกรรมการกำหนดเสปคและราคากลาง
- ( - )
-
-
11 ตุลาคม 2564
เวลา 09:20:55
3 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
-
01 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:32:46
4 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
-
15 พฤศจิกายน 2564
เวลา 10:31:04
5 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
-
22 พฤศจิกายน 2564
เวลา 14:14:20
6 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
-
29 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:15:24
7 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
-
07 ธันวาคม 2564
เวลา 09:11:41
8 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
รอ PO กลับจากกองคลัง และส่งของ
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
-
13 ธันวาคม 2564
เวลา 11:12:56
9 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งของ 27 ม.ค.65
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
7017082464
20 ธันวาคม 2564
เวลา 14:58:25
10 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ครบกำหนดส่งของ 27 ม.ค.65
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
7017082464
17 มกราคม 2565
เวลา 11:00:52
11 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
ดำเนินการ
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอกรรมการตรวจรับ เนื่องจากไปราชการต่างจังหวัด
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
7017082464
31 มกราคม 2565
เวลา 10:24:33
12 2565 กล้องจุลทรรศน์ 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง และโปรแกรมประมวลผลระดับสูง กองโรคติดต่อนำโดยแมลง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
1 กล้อง [ 275,000.00 ]
275,000.00
[ 275,000.00 ]
275,000.00
0.00
สำเร็จแล้ว
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกกองคลัง 1 ก.พ.65
22/2565 ( 28 ตุลาคม 2564 )
บริษัท รัชมอร์ จำกัด
7017082464
03 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:29:31