รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงที่ทำการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เฟส 1 ห้องกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม 1 ห้อง) จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ราคาต่อหน่วย 327,800.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 7/2565 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 327,800.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บจก.อินเตอร์เนียร์ จำกัด
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 327,799.85 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 327,799.85 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 11:55:36 น.
ส่งเอกสารเบิกกองคลังแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
22 มีนาคม 2565
เวลา 11:55:35 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเอกสารเบิกกองคลังแล้ว เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65