รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงประตูและตู้สำนักงาน และทำป้ายชื่อสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ราคาต่อหน่วย 204,200.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง บส 73/2565 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 204,200.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ไอเดีย เควสท์ จำกัด
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 204,200.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 204,200.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09:59:43 น.
การเงินกำลังส่งเบิก รอ ผอ ลงนาม
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 12:04:49 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
2
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 10:27:28 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
3
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:23:14 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ในขั้นตอนระหว่างขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและออกใบสั่งจ้าง
4
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09:39:03 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
อยู่ในขั้นตอนระหว่างขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและออกใบสั่งจ้าง
5
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:25:25 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนระหว่างขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและออกใบสั่งจ้าง
6
14 มีนาคม 2565
เวลา 13:09:02 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนระหว่างขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและออกใบสั่งจ้าง
7
21 มีนาคม 2565
เวลา 15:14:15 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนระหว่างขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและออกใบสั่งจ้าง
8
28 มีนาคม 2565
เวลา 09:24:33 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนระหว่างขออนุมัติให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างและออกใบสั่งจ้าง
9
04 เมษายน 2565
เวลา 10:14:28 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแบบและติดต่อผู้ขาย
10
11 เมษายน 2565
เวลา 09:49:15 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแบบและติดต่อผู้ขาย
11
25 เมษายน 2565
เวลา 09:52:47 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแบบและติดต่อผู้ขาย
12
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:56:51 น.
58%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
อยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแบบและติดต่อผู้ขาย
13
03 พฤษภาคม 2565
เวลา 10:58:49 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแบบและเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการใหม่
14
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:40:12 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
รอ ผอ อนุมัติให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
15
17 พฤษภาคม 2565
เวลา 11:53:26 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอ ผอ ลงนามในใบสั่งจ้าง
16
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:01:13 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทมาเซ็นใบสั่งจ้างและนำไปตีตราสาร
17
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:19:24 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทแจ้งเข้าทำงาน
18
06 มิถุนายน 2565
เวลา 09:06:34 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทแจ้งเข้าทำงาน ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
19
06 มิถุนายน 2565
เวลา 09:07:04 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทแจ้งเข้าทำงาน ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
20
13 มิถุนายน 2565
เวลา 09:41:35 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
21
20 มิถุนายน 2565
เวลา 09:26:54 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
22
27 มิถุนายน 2565
เวลา 10:06:56 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
23
27 มิถุนายน 2565
เวลา 10:07:21 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
24
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 11:12:46 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
25
04 กรกฎาคม 2565
เวลา 11:13:05 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
26
11 กรกฎาคม 2565
เวลา 10:38:51 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
บริษัทเข้าทำงานแล้ว ใช้เวลาดำเนินงาน 60 วัน
27
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 14:01:27 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
28
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 14:03:15 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
29
01 สิงหาคม 2565
เวลา 13:22:18 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
30
08 สิงหาคม 2565
เวลา 16:13:20 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
31
08 สิงหาคม 2565
เวลา 16:13:45 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
32
08 สิงหาคม 2565
เวลา 16:14:21 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
33
08 สิงหาคม 2565
เวลา 16:14:40 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
34
15 สิงหาคม 2565
เวลา 09:52:09 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
35
22 สิงหาคม 2565
เวลา 13:54:39 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
36
29 สิงหาคม 2565
เวลา 10:03:13 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
บริษัทฯ ส่งมอบงาน รอคณะกรรมการตรวจรับ
37
29 สิงหาคม 2565
เวลา 10:04:47 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอบริษัทดำเนินการแก้ไขส่วนที่ไม่เรียบร้อย
38
05 กันยายน 2565
เวลา 13:26:03 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
รอบริษัทดำเนินการแก้ไขส่วนที่ไม่เรียบร้อย
39
12 กันยายน 2565
เวลา 09:59:43 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินกำลังส่งเบิก รอ ผอ ลงนาม