รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงห้องประชุมชัชลินา อาคาร 1 สถาบันบำราศนราดูร จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ราคาต่อหน่วย 1,308,824.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 1,308,824.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
0%
รายงานล่าสุด วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 11:03:52 น.
คืนเงินกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังไม่ได้รับรูปแบบจากกองแบบแผน
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
22 มีนาคม 2565
เวลา 09:35:28 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ
2
28 มีนาคม 2565
เวลา 10:37:41 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ
3
04 เมษายน 2565
เวลา 10:59:34 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ
4
26 เมษายน 2565
เวลา 10:22:48 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป
5
02 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:34:39 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป
6
09 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:56:31 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
7
17 พฤษภาคม 2565
เวลา 13:41:34 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
8
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:09:01 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
9
30 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:38:33 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
10
07 มิถุนายน 2565
เวลา 10:53:39 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
11
14 มิถุนายน 2565
เวลา 11:00:57 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
12
21 มิถุนายน 2565
เวลา 09:19:49 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
13
28 มิถุนายน 2565
เวลา 16:31:27 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
14
05 กรกฎาคม 2565
เวลา 08:52:10 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
15
12 กรกฎาคม 2565
เวลา 13:51:34 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
16
18 กรกฎาคม 2565
เวลา 09:01:34 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
17
25 กรกฎาคม 2565
เวลา 11:29:21 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
18
01 สิงหาคม 2565
เวลา 09:18:31 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
19
10 สิงหาคม 2565
เวลา 13:35:53 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
20
10 สิงหาคม 2565
เวลา 13:36:33 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
21
16 สิงหาคม 2565
เวลา 09:38:18 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
22
22 สิงหาคม 2565
เวลา 10:39:38 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำหนดรายเอียดคุณลักษณะ//อยู่ระหว่างรอกองแบบแผนเข้าดูสถานที่ก่อนดำเนินการขั้นต่อไป/กองแบบแผนเข้าประมาณพื้นที่แล้ว
23
29 สิงหาคม 2565
เวลา 16:25:16 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
คืนเงินกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังไม่ได้รับรูปแบบจากกองแบบแผน
24
29 สิงหาคม 2565
เวลา 16:25:26 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิก
25
12 กันยายน 2565
เวลา 11:03:22 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
คืนเงินกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังไม่ได้รับรูปแบบจากกองแบบแผน
26
12 กันยายน 2565
เวลา 11:03:43 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
คืนเงินกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังไม่ได้รับรูปแบบจากกองแบบแผน o
27
12 กันยายน 2565
เวลา 11:03:52 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
คืนเงินกรมควบคุมโรค เนื่องจากยังไม่ได้รับรูปแบบจากกองแบบแผน