รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง การจ้างปรับระดับพื้นและหินคลุกแอสฟัลส์ ลานจอดรถด้านหน้าอาคาร 3 จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการกรม ราคาต่อหน่วย 470,576.37 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 470,576.37 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16:33:57 น.
ตรวจรับเรียบร้อย และส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
14 มีนาคม 2565
เวลา 17:12:01 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
อยู่ระหว่างการเสนอเลขานุการกรม ขออนุมัติหลักการเพื่อจัดทำ
2
21 มีนาคม 2565
เวลา 13:10:23 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
1..แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดสเปคและราคากลาง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 2.อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำสเปค
3
28 มีนาคม 2565
เวลา 17:57:47 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 27 เมษายน 2565
4
04 เมษายน 2565
เวลา 11:21:06 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 27 เมษายน 2565
5
11 เมษายน 2565
เวลา 16:02:37 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2565 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 27 เมษายน 2565
6
18 เมษายน 2565
เวลา 15:56:34 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ตรวจรับเรียบร้อย อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย
7
25 เมษายน 2565
เวลา 16:33:57 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตรวจรับเรียบร้อย และส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่าย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565