รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ชั้น 6 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ราคาต่อหน่วย 343,470.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 24/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 343,470.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท ลิกซ์บางกอก จำกัด
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 343,470.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 343,470.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 15:37:18 น.
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
17 มีนาคม 2565
เวลา 17:50:49 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ได้ดำเนินการจัดทำอนุมัติและสั่งจ้างตามสัญญาเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
2
27 มีนาคม 2565
เวลา 10:53:15 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ได้ดำเนินการจัดทำอนุมัติและสั่งจ้างตามสัญญาเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
3
27 มีนาคม 2565
เวลา 10:54:34 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ได้ดำเนินการจัดทำอนุมัติและสั่งจ้างตามสัญญาเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เลขที่โครงการ 650374050711 เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 650314372132
4
06 เมษายน 2565
เวลา 11:30:56 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ได้ดำเนินการจัดทำอนุมัติและสั่งจ้างตามสัญญาเลขที่ 24/2565 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 เลขที่โครงการ 650374050711 เลขคุมสัญญาในระบบ e-GP 650314372132
5
06 เมษายน 2565
เวลา 11:32:01 น.
0%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
6
06 เมษายน 2565
เวลา 11:32:44 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
7
06 เมษายน 2565
เวลา 11:35:53 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว
8
25 เมษายน 2565
เวลา 15:37:18 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ได้ดำเนินการจัดส่งกลุ่มบัญชี เพื่อจัดทำ PO เรียบร้อยแล้ว