รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า (ฝั่งบริหาร) จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน กองบริหารการคลัง ราคาต่อหน่วย 497,015.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 30/2565 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 497,015.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัท อินฟินิจซอฟท์ จำกัด
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 464,500.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 464,500.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:57:02 น.
ส่งเบิกแล้ว ที่สธ 0405.6/150 ลว. 18 ต.ค. 65
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
26 กันยายน 2565
เวลา 17:11:08 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ระหว่างขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
2
11 พฤศจิกายน 2565
เวลา 09:57:02 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกแล้ว ที่สธ 0405.6/150 ลว. 18 ต.ค. 65