รายละเอียด งบลงทุน


จ้างก่อสร้าง หลังคาคลุมทางเดินเชื่อมต่อระหว่างอาคาร จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 499,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง ลงวันที่
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 499,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
ประเภท สิ่งก่อสร้างปีเดียว วิธีซื้อจ้าง จ้างก่อสร้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 0.00 บาท
ขั้นตอน ยังไม่ดำเนินการ ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 0.00 บาท
ความก้าวหน้า
0%
รายงานล่าสุด วันที่ 03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:17:17 น.
รอแบบและประมาณราคาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
20 กันยายน 2565
เวลา 09:30:14 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
รอแบบและประมาณราคาจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
2
03 ตุลาคม 2565
เวลา 11:17:17 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
ยกเลิก