รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง งานปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ราคาต่อหน่วย 112,943.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง บสจ 29/2565 ลงวันที่ 04 กุมภาพันธ์ 3108
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 112,943.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นายคูณ คงสุข
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 112,943.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 112,943.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:47:48 น.
ส่งเบิกเงินแล้ว
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
09 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:47:23 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
2
14 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13:08:24 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานและราคากลาง
3
21 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:12:19 น.
25%
วิธีเฉพาะเจาะจง
แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
นัดประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดและราคากลางวันพุธที่ 23 กพ 65
4
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 16:14:38 น.
33%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำสเปค
อยู่ระหว่างสรุปประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปและราคากลาง
5
21 มีนาคม 2565
เวลา 16:42:05 น.
42%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติสเปคและราคากลาง
อยู่ระหว่างสรุปแบบรูปและราคากลาง
6
31 มีนาคม 2565
เวลา 14:10:11 น.
50%
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานขอซื้อขอจ้าง
เสนอรายงานขอจ้าง 30 มี.ค. 2565
7
04 เมษายน 2565
เวลา 10:56:26 น.
67%
วิธีเฉพาะเจาะจง
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผล
เสนอ ผอ อนุมัติสั่งจ้างและประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
8
11 เมษายน 2565
เวลา 11:58:27 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอข้อมูลผู้ขายอนุมัติ เนื่องจาก new gfmis เพิ่งเข้าได้
9
18 เมษายน 2565
เวลา 12:33:39 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
รอข้อมูลผู้ขายอนุมัติ เนื่องจาก new gfmis เพิ่งเข้าได้
10
25 เมษายน 2565
เวลา 10:02:53 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
เสนอลงนามในใบสั่งจ้าง เสนอ ผอ ลงนาม
11
11 พฤษภาคม 2565
เวลา 09:44:18 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รอส่งมอบ
12
24 พฤษภาคม 2565
เวลา 08:52:08 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รอส่งมอบ
13
31 พฤษภาคม 2565
เวลา 16:59:07 น.
83%
วิธีเฉพาะเจาะจง
จัดทำ PO
อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง รอส่งมอบ
14
06 มิถุนายน 2565
เวลา 10:00:32 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ผรจ ส่งมอบแล้ว 25 พ.ค. 65 คณะกรรมการตรวจรับ 31 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
15
13 มิถุนายน 2565
เวลา 08:21:30 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ผรจ ส่งมอบแล้ว 25 พ.ค. 65 คณะกรรมการตรวจรับ 31 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
16
15 มิถุนายน 2565
เวลา 03:07:58 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ผรจ ส่งมอบแล้ว 25 พ.ค. 65 คณะกรรมการตรวจรับ 31 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
17
20 มิถุนายน 2565
เวลา 10:22:38 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ผรจ ส่งมอบแล้ว 25 พ.ค. 65 คณะกรรมการตรวจรับ 31 พ.ค. 65 อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ
18
26 กรกฎาคม 2565
เวลา 14:47:48 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ส่งเบิกเงินแล้ว