รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง รายการจ้างออกแบบ และผลิตป้ายชื่อสวนพระราชทาน “วนานิทัศน์” พร้อมอัญเชิญพระนามาภิไชย “ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อด้วย และจัดภูมิทัศน์โดยรอบสวนต้นแบบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ราคาต่อหน่วย 200,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 23/2565 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บริษัทนิชยา จำกัด
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 199,501.50 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 199,501.50 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:01:14 น.
ตามหนังสือที่ สธ 0446.1/ 475 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
26 กันยายน 2565
เวลา 10:01:14 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
ตามหนังสือที่ สธ 0446.1/ 475 ลงวันที่ 13 กันยายน 2565