รายละเอียด งบลงทุน


จ้าง ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้า ชั้น 8 อาคาร 10 กรมควบคุมโรค จำนวน 1 งาน
หน่วยงาน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ ราคาต่อหน่วย 200,000.00 บาท สัญญา/ใบสั่ง 8/2565 ลงวันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
ปีงบประมาณ 2565 วงเงินทั้งสิ้น 200,000.00 บาท ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง บจก.นิชยา
ประเภท ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง วิธีซื้อจ้าง จ้าง / วิธีเฉพาะเจาะจง ราคาจัดหาต่อหน่วย 199,983.00 บาท
ขั้นตอน ส่งเบิก ประเภทงบประมาณ เงินงบพ.ร.ก.เงินกู้ ราคาจัดหารวม 199,983.00 บาท
ความก้าวหน้า
100%
รายงานล่าสุด วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 10:15:22 น.
การเงินส่งเบิกกองคลังแล้ว ที่ สธ 0446.1/124 ลงวันที่ 24 มันาคม 2565
ประวัติรายงานความก้าวหน้า

# วันที่รายงาน สถานะ ขั้นตอน / วิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดความก้าวหน้า
1
28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 11:52:00 น.
75%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ทำใบสั่ง/สัญญา
แต่งตั้งคณะกรรมการ และอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างแล้ว อยู่ระหว่างรออนุมัติ PO
2
07 มีนาคม 2565
เวลา 15:39:51 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
อยู่ระหว่างรอกรมฯอนุมัติโอนสิทธ์เรียกร้องเงิน
3
07 มีนาคม 2565
เวลา 15:40:37 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
อยู่ระหว่างรอกรมฯอนุมัติโอนสิทธ์เรียกร้องเงิน
4
14 มีนาคม 2565
เวลา 15:25:43 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
กรมฯอนุมัติโอนสิทธ์เรียกร้องแล้ว อยู่ระหว่างส่งเบิก
5
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:30:23 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ส่งการเงินดำเนินการส่งเบิก
6
21 มีนาคม 2565
เวลา 09:32:01 น.
92%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ตรวจรับพัสดุ
ส่งการเงินดำเนินการส่งเบิก
7
28 มีนาคม 2565
เวลา 13:32:05 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินส่งเบิกกองคลังแล้ว
8
26 กันยายน 2565
เวลา 10:15:22 น.
100%
วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่งเบิก
การเงินส่งเบิกกองคลังแล้ว ที่ สธ 0446.1/124 ลงวันที่ 24 มันาคม 2565