ผลการดำเนินงานการจัดหา งบลงทุน 2566

ลำดับ หน่วยงาน รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย(บาท) วงเงิน (บาท) วิธี/รายละเอียดความก้าวหน้า สถานะ ดู
1 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 เงินงบประมาณ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ตู้ Load center กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 ตู้ 20,000.00 40,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ สธ 0403.1/5070 ลว. 13 ธ.ค.2565
06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:23:54 น.
ยกเลิก คืนเงิน
2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 เงินงบประมาณ ครุภัณฑ์สำนักงาน
กล้องวงจรปิด 4 ตัว พร้อมจอมอนิเตอร์ขนาด 40 นิ้ว พร้อมติดตั้ง กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2 กล้อง 50,000.00 100,000.00 e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิกขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ ที่ สธ0403.1/491 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:30:12 น.
ยกเลิก คืนเงิน
3 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 เงินงบประมาณ ครุภัณฑ์สำนักงาน
โต๊ะประชุม กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
60 ตัว 5,900.00 354,000.00 e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิกขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ ที่ สธ0403.1/491 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:58:14 น.
ยกเลิก คืนเงิน
4 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 2566 เงินงบประมาณ ครุภัณฑ์สำนักงาน
เก้าอี้ประชุม กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
60 ตัว 4,000.00 240,000.00 e-bidding
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิกขอคืนงบประมาณที่ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน จำนวน 3 รายการ ที่ สธ0403.1/491 ลว. 10 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:57:48 น.
ยกเลิก คืนเงิน
5 กองโรคติดต่อนำโดยแมลง 2566 เงินงบเหลือจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
แอพลิเคชั่นทันระบาด EOC
1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ยังไม่ดำเนินการ
ยกเลิกการจัดหา โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
11 กันยายน 2566 เวลา 10:04:15 น.
ยกเลิก โอนเปลี่ยนแปลง