ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System


ver. 1.0

ทั้งหมด 263 รายการ
951,885,500.00
ครุภัณฑ์ 211 รายการ
93,069,400.00
ก่อสร้าง 52 รายการ
858,816,100.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปี 2564 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563
ออนไลน์ 1 คน
ประกาศ : ขอให้หน่วยงานรายงานความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
หากหน่วยงานใดพบปัญหาการใช้งาน หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 025903064


กลุ่มพัสดุ กองบริหารการคลัง

งบลงทุนของหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ปี 2564
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่ได้สเปค/ราคากลาง
179 รายการ
฿ 87,461,600.00
จัดทำสเปค/ราคากลาง
29 รายการ
฿ 5,400,400.00
จัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
3 รายการ
฿ 207,400.00
สัญญา/ใบสั่ง
0 รายการ
฿ 0.00
เบิกจ่าย
0 รายการ
฿ 0.00
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้สเปค/ราคากลาง
52 รายการ
฿ 858,816,100.00
จัดทำสเปค/ราคากลาง
0 รายการ
฿ 0.00
จัดหาผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
0 รายการ
฿ 0.00
สัญญา/ใบสั่ง
0 รายการ
฿ 0.00
เบิกจ่าย
0 รายการ
฿ 0.00