ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565


ข้อมูล พ.ร.ก.เงินกู้ [กรมควบคุมโรค] ปี 2564
ทั้งหมด 126 รายการ
410,820,900.00
ครุภัณฑ์ 121 รายการ
390,351,800.00
ก่อสร้าง 5 รายการ
20,469,100.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ [ กรมควบคุมโรค ] ปี 2564
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 111 / 126 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 262,922,600.00 / 410,820,900.00 ฿
พ.ร.ก.เงินกู้ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง
12,213,400.00
3.13%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 11,069,900.00
2.84%
สัญญา/ใบสั่ง 108,615,000.00
27.82%
เบิกจ่าย 258,453,500.00
66.21%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 97.44% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 94.04%
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้แบบรูปรายการ/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูปรายการ/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้รับจ้าง/ประกาศเชิญชวน 16,000,000.00
78.17%
สัญญา/ใบสั่งจ้าง 0.00
0.00%
เบิกจ่าย 4,469,100.00
21.83%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 60.00% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 21.83%