ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ข้อมูล พ.ร.ก.เงินกู้ [กรมควบคุมโรค] ปี 2564
ทั้งหมด 127 รายการ
413,344,500.00
ครุภัณฑ์ 122 รายการ
392,875,400.00
ก่อสร้าง 5 รายการ
20,469,100.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ [ กรมควบคุมโรค ] ปี 2564
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 101 / 127 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 166,840,800.00 / 413,344,500.00 ฿
พ.ร.ก.เงินกู้ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง
12,213,400.00
3.11%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 2,523,600.00
0.64%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 12,666,000.00
3.22%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 35,896,700.00
9.14%
สัญญา/ใบสั่ง 167,204,000.00
42.56%
เบิกจ่าย 162,371,700.00
41.33%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 89.83% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 83.89%
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้แบบรูปรายการ/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูปรายการ/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้รับจ้าง/ประกาศเชิญชวน 16,000,000.00
78.17%
สัญญา/ใบสั่งจ้าง 0.00
0.00%
เบิกจ่าย 4,469,100.00
21.83%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 60.00% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 21.83%