สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบเหลือจ่าย [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566
ทั้งหมด 115 รายการ
฿ 12,769,818.58
ครุภัณฑ์ 111 รายการ
฿ 11,360,094.58
ก่อสร้าง 4 รายการ
฿ 1,409,724.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน เงินงบเหลือจ่าย [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
2566

83 / 114

ร้อยละความสำเร็ของการเบิกจ่าย
(ไม่รวมรายการที่ยกเลิก)

ดำเนินการปกติ
114 รายการ
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง)
งบลงทุน เงินงบเหลือจ่าย ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 500,000.00
4.40%
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 41,400.00
0.36%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 144,450.00
1.27%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 1,140,400.00
10.04%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 2,055,500.00
18.09%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 1,046,291.00
9.21%
เบิกจ่าย 6,432,053.58
56.62%

91.89%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

65.83%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 0.00
0.00%
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 0.00
0.00%
ประกาศเชิญชวน 500,000.00
35.47%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 591,300.00
41.94%
เบิกจ่าย 318,424.00
22.59%

75.00%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

64.53%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน จำนวนรายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
17
3,737,500.00
รายงานล่าสุด 18 กันยายน 2566 เวลา 16:55:14 น. 5/17
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4
191,958.00
รายงานล่าสุด 04 กันยายน 2566 เวลา 10:21:39 น. 4/4
กองบริหารการคลัง
4
181,900.00
รายงานล่าสุด 18 กันยายน 2566 เวลา 09:23:33 น. 0/4
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5
202,963.00
รายงานล่าสุด 25 กันยายน 2566 เวลา 16:33:22 น. 0/5
กองระบาดวิทยา
0
0
-
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0
0
-
กองโรคติดต่อทั่วไป
0
0
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
3
1,017,270.00
รายงานล่าสุด 25 กันยายน 2566 เวลา 08:51:51 น. 1/3
กองโรคไม่ติดต่อ
0
0
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
4
120,000.00
รายงานล่าสุด 04 กันยายน 2566 เวลา 14:34:34 น. 4/4
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2
159,000.00
รายงานล่าสุด 27 กันยายน 2566 เวลา 15:50:20 น. 2/2
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
1
73,616.00
รายงานล่าสุด 01 กันยายน 2566 เวลา 15:13:05 น. 1/1
กองนวัตกรรมและวิจัย
1
62,781.18
รายงานล่าสุด 11 กันยายน 2566 เวลา 10:40:48 น. 1/1
กองวัณโรค
0
0
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0
0
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
0
0
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
4
558,150.90
รายงานล่าสุด 20 กันยายน 2566 เวลา 09:34:46 น. 4/4
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
0
0
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
5
157,700.00
รายงานล่าสุด 18 กันยายน 2566 เวลา 10:38:37 น. 5/5
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
0
-
กองกฎหมาย
7
418,500.00
รายงานล่าสุด 04 กันยายน 2566 เวลา 08:36:40 น. 7/7
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
3
63,290.50
รายงานล่าสุด 11 กันยายน 2566 เวลา 14:25:29 น. 3/3
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
0
0
-
สถาบันบำราศนราดูร
0
0
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
7
2,220,000.00
รายงานล่าสุด 18 กันยายน 2566 เวลา 09:50:04 น. 7/7
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
0
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
7
310,000.00
รายงานล่าสุด 04 กันยายน 2566 เวลา 18:45:08 น. 7/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
11
419,800.00
รายงานล่าสุด 21 กันยายน 2566 เวลา 15:08:14 น. 11/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
11
596,470.00
รายงานล่าสุด 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09:21:39 น. 11/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
0
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
0
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
1
318,424.00
รายงานล่าสุด 11 กันยายน 2566 เวลา 10:15:02 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
0
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
6
608,767.00
รายงานล่าสุด 27 กันยายน 2566 เวลา 14:01:36 น. 5/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
1
248,300.00
รายงานล่าสุด 11 กันยายน 2566 เวลา 10:29:07 น. 0/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
0
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
0
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
1
500,000.00
รายงานล่าสุด 18 กันยายน 2566 เวลา 13:27:10 น. 0/1
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
6
439,128.00
รายงานล่าสุด 18 กันยายน 2566 เวลา 20:42:42 น. 0/6
กองป้องกันการบาดเจ็บ
4
164,300.00
รายงานล่าสุด 11 กันยายน 2566 เวลา 10:38:15 น. 4/4
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
0
0
-