สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ พ.ร.ก.เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหาปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด 160 รายการ
฿ 17,123,960.44
ครุภัณฑ์ 147 รายการ
฿ 10,421,132.07
ก่อสร้าง 13 รายการ
฿ 6,702,828.37
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน งบเหลือจ่าย [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565 * ไม่รวมผูกพันเดิม *

สำเร็จ %

เบิกจ่าย 141 / 160 รายการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 14,641,736.44 / 17,123,960.44 ฿
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)

งบลงทุน งบเหลือจ่ายของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 10,400.00
0.10%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 86,000.00
0.83%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 78,000.00
0.75%
เบิกจ่าย 10,246,732.07
98.33%

90.48%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

99.07%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 1,807,824.00
26.97%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 0.00
0.00%
ประกาศเชิญชวน 0.00
0.00%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 500,000.00
7.46%
เบิกจ่าย 4,395,004.37
65.57%

84.62%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

73.03%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2565) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
3
รายงานล่าสุด 05 กันยายน 2565 เวลา 11:29:27 น. 1/3
สำนักงานเลขานุการกรม
15
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:38:32 น. 15/15
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
4
รายงานล่าสุด 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:43:38 น. 4/4
กองบริหารการคลัง
23
รายงานล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:49:46 น. 23/23
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0
-
กองระบาดวิทยา
5
รายงานล่าสุด 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10:30:16 น. 5/5
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
4
รายงานล่าสุด 12 กันยายน 2565 เวลา 11:25:05 น. 4/4
กองโรคติดต่อทั่วไป
0
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
3
รายงานล่าสุด 21 มีนาคม 2565 เวลา 09:46:47 น. 3/3
กองโรคไม่ติดต่อ
0
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
22
รายงานล่าสุด 26 กันยายน 2565 เวลา 13:25:51 น. 22/22
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1
รายงานล่าสุด 22 มีนาคม 2565 เวลา 11:55:36 น. 1/1
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2
รายงานล่าสุด 12 กันยายน 2565 เวลา 09:59:43 น. 2/2
กองนวัตกรรมและวิจัย
3
รายงานล่าสุด 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:01:10 น. 3/3
กองวัณโรค
0
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
0
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
1
รายงานล่าสุด 12 กันยายน 2565 เวลา 11:03:52 น. 0/1
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
0
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
2
รายงานล่าสุด 19 กันยายน 2565 เวลา 11:52:42 น. 2/2
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2
รายงานล่าสุด 08 มิถุนายน 2565 เวลา 09:41:45 น. 2/2
กองกฎหมาย
0
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
1
รายงานล่าสุด 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09:44:31 น. 1/1
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
0
-
สถาบันบำราศนราดูร
0
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
0
-
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
12
รายงานล่าสุด 12 กันยายน 2565 เวลา 16:02:24 น. 12/12
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
7
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 10:28:17 น. 7/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
10
รายงานล่าสุด 26 กันยายน 2565 เวลา 11:05:52 น. 10/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
18
รายงานล่าสุด 26 กันยายน 2565 เวลา 14:48:20 น. 4/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
10
รายงานล่าสุด 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10:43:03 น. 10/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
4
รายงานล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08:50:57 น. 2/4
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
0
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1
รายงานล่าสุด 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 13:14:32 น. 1/1
กองป้องกันการบาดเจ็บ
3
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:31:32 น. 3/3
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
4
รายงานล่าสุด 26 กันยายน 2565 เวลา 10:38:46 น. 4/4