ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565


เลือกปีงบประมาณ :
ข้อมูล งบประมาณเหลือจ่าย [กรมควบคุมโรค] ปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด 47 รายการ
11,387,848.57
ครุภัณฑ์ 39 รายการ
6,581,035.20
ก่อสร้าง 8 รายการ
4,806,813.37
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบเหลือจ่าย [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 32 / 47 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 2,868,621.57 / 11,387,848.57 ฿
งบประมาณเหลือจ่าย ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2565
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 129,400.00
1.97%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 14,980.00
0.23%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 613,000.00
9.31%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 4,296,880.00
65.29%
เบิกจ่าย 1,526,775.20
23.20%

76.92%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

88.49%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 1,308,824.00
27.23%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 0.00
0.00%
ประกาศเชิญชวน 1,839,000.00
38.26%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 317,143.00
6.60%
เบิกจ่าย 1,341,846.37
27.92%

75.00%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

34.51%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2565) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
4
รายงานล่าสุด 25 เมษายน 2565 เวลา 16:33:57 น. 4/4
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
3
รายงานล่าสุด 25 เมษายน 2565 เวลา 12:59:38 น. 3/3
กองบริหารการคลัง
4
รายงานล่าสุด 11 เมษายน 2565 เวลา 11:30:30 น. 4/4
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
0
-
กองระบาดวิทยา
5
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:19:50 น. 0/5
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
0
-
กองโรคติดต่อทั่วไป
0
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
3
รายงานล่าสุด 21 มีนาคม 2565 เวลา 09:46:47 น. 3/3
กองโรคไม่ติดต่อ
0
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
5
รายงานล่าสุด 29 มีนาคม 2565 เวลา 17:23:07 น. 5/5
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1
รายงานล่าสุด 22 มีนาคม 2565 เวลา 11:55:36 น. 1/1
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
2
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:01:13 น. 1/2
กองนวัตกรรมและวิจัย
1
รายงานล่าสุด 04 เมษายน 2565 เวลา 14:35:40 น. 1/1
กองวัณโรค
0
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
0
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
1
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:09:01 น. 0/1
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
0
-
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2
รายงานล่าสุด 09 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:42:47 น. 1/2
กองกฎหมาย
0
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
0
-
สถาบันบำราศนราดูร
0
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
0
-
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
7
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 16:27:19 น. 3/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1
รายงานล่าสุด 15 มีนาคม 2565 เวลา 08:22:46 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
2
รายงานล่าสุด 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:54:27 น. 0/2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
0
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1
รายงานล่าสุด 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:25:59 น. 0/1
กองป้องกันการบาดเจ็บ
3
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:31:32 น. 3/3
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
2
รายงานล่าสุด 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:14:50 น. 2/2