ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565


ข้อมูล งบเหลือจ่าย [กรมควบคุมโรค] ปี 2564
ทั้งหมด 293 รายการ
23,713,544.23
ครุภัณฑ์ 263 รายการ
14,137,160.78
ก่อสร้าง 30 รายการ
9,576,383.45
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบเหลือจ่าย [ กรมควบคุมโรค ] ปี 2564
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 272 / 293 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 21,281,415.03 / 23,713,544.23 ฿
งบเหลือจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 221,095.20
1.56%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกา 292,000.00
2.07%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 174,945.00
1.24%
สัญญา/ใบสั่ง 0.00
0.00%
เบิกจ่าย 13,449,120.58
95.13%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 93.16% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 95.13%
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 500,000.00
5.22%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้รับจ้าง/ประกาศเชิญชวน 324,424.00
3.39%
สัญญา/ใบสั่งจ้าง 919,665.00
9.60%
เบิกจ่าย 7,832,294.45
81.79%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 93.33% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 91.39%