สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณประจำปี เงินกู้ เงินงบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณประจำปี [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566
ทั้งหมด 451 รายการ
฿ 345,662,300.00
ครุภัณฑ์ 415 รายการ
฿ 179,990,600.00
ก่อสร้าง 36 รายการ
฿ 165,671,700.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
2566

432 / 447

ร้อยละความสำเร็ของการเบิกจ่าย
(ไม่รวมรายการที่ยกเลิก)

ดำเนินการปกติ
447 รายการ
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง)
งบลงทุน เงินงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 734,000.00
0.41%
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 6,290,000.00
3.49%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 23,290,100.00
12.94%
เบิกจ่าย 149,676,500.00
83.16%

98.80%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

96.10%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 0.00
0.00%
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 0.00
0.00%
ประกาศเชิญชวน 6,433,200.00
3.88%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 133,729,200.00
80.72%
เบิกจ่าย 25,509,300.00
15.40%

97.22%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

96.12%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหา งบลงทุน เงินงบประมาณประจำปี กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน จำนวนรายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
6
442,800.00
รายงานล่าสุด 04 มกราคม 2566 เวลา 16:19:23 น. 6/6
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2
607,500.00
รายงานล่าสุด 18 เมษายน 2566 เวลา 11:53:21 น. 2/2
กองบริหารการคลัง
0
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5
2,065,000.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12:58:53 น. 4/5
กองระบาดวิทยา
1
2,000,000.00
รายงานล่าสุด 11 กันยายน 2566 เวลา 10:37:33 น. 1/1
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6
3,133,600.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:29:34 น. 6/6
กองโรคติดต่อทั่วไป
1
132,000.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53:44 น. 1/1
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
13
6,957,100.00
รายงานล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:28:22 น. 13/13
กองโรคไม่ติดต่อ
5
324,000.00
รายงานล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:01:47 น. 5/5
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17
9,024,200.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13:27:22 น. 15/17
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5
1,769,300.00
รายงานล่าสุด 15 กันยายน 2566 เวลา 15:24:17 น. 5/5
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5
601,300.00
รายงานล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00:01 น. 5/5
กองนวัตกรรมและวิจัย
3
837,300.00
รายงานล่าสุด 04 กันยายน 2566 เวลา 14:44:46 น. 3/3
กองวัณโรค
5
3,714,800.00
รายงานล่าสุด 13 มีนาคม 2566 เวลา 11:12:47 น. 5/5
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8
743,200.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:27:09 น. 8/8
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3
309,000.00
รายงานล่าสุด 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:08 น. 3/3
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
2
2,119,900.00
รายงานล่าสุด 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:34:45 น. 2/2
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
4
45,972,100.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:09:06 น. 2/4
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1
220,000.00
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08:48:34 น. 1/1
กองกฎหมาย
2
440,000.00
รายงานล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:14:41 น. 2/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
31
3,558,100.00
รายงานล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:23:44 น. 27/31
สถาบันบำราศนราดูร
4
89,129,400.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16:29:22 น. 2/4
สถาบันราชประชาสมาสัย
16
19,764,700.00
รายงานล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:38:18 น. 15/16
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4
931,200.00
รายงานล่าสุด 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:13:23 น. 4/4
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
24
12,305,800.00
รายงานล่าสุด 31 สิงหาคม 2566 เวลา 13:00:01 น. 24/24
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
5
5,006,400.00
รายงานล่าสุด 09 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:30 น. 5/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
12
24,637,800.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:06:25 น. 10/12
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1
22,500.00
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2566 เวลา 10:29:25 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
34
36,722,000.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:32:33 น. 33/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
6
4,023,800.00
รายงานล่าสุด 21 เมษายน 2566 เวลา 12:00:02 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
10
8,956,000.00
รายงานล่าสุด 07 สิงหาคม 2566 เวลา 11:15:44 น. 10/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21
5,072,400.00
รายงานล่าสุด 14 มีนาคม 2566 เวลา 10:24:53 น. 21/21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
37
12,733,700.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:07:06 น. 36/37
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
10
3,713,200.00
รายงานล่าสุด 26 กันยายน 2566 เวลา 13:39:01 น. 10/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
71
6,432,100.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:23:13 น. 70/71
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
36
27,606,900.00
รายงานล่าสุด 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10:59:22 น. 34/36
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
30
3,100,200.00
รายงานล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:43 น. 30/30
กองป้องกันการบาดเจ็บ
5
533,000.00
รายงานล่าสุด 26 มิถุนายน 2566 เวลา 11:12:11 น. 5/5
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
0
0
-