สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหาปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด 422 รายการ
฿ 512,213,800.00
ครุภัณฑ์ 384 รายการ
฿ 223,418,200.00
ก่อสร้าง 38 รายการ
฿ 288,795,600.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565 * ไม่รวมผูกพันเดิม *

สำเร็จ %

เบิกจ่าย 367 / 422 รายการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 165,382,700.00 / 512,213,800.00 ฿
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)

งบลงทุน เงินงบประมาณ ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 7,878,000.00
3.53%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 2,514,500.00
1.13%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 57,694,900.00
25.82%
เบิกจ่าย 155,330,800.00
69.52%

95.31%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

95.35%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 17,703,400.00
6.13%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 5,500,000.00
1.90%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 0.00
0.00%
ประกาศเชิญชวน 23,768,600.00
8.23%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 231,771,700.00
80.25%
เบิกจ่าย 10,051,900.00
3.48%

76.32%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

83.74%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2565) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
9
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:16:39 น. 6/9
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1
รายงานล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:39:49 น. 1/1
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2
รายงานล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:37:52 น. 2/2
กองระบาดวิทยา
2
รายงานล่าสุด 07 ธันวาคม 2564 เวลา 12:50:11 น. 2/2
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
16
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:27:20 น. 15/16
กองโรคติดต่อทั่วไป
2
รายงานล่าสุด 28 มีนาคม 2565 เวลา 12:09:51 น. 2/2
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
6
รายงานล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:29:31 น. 6/6
กองโรคไม่ติดต่อ
2
รายงานล่าสุด 19 กันยายน 2565 เวลา 10:46:19 น. 2/2
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
28
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 16:49:33 น. 16/28
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3
รายงานล่าสุด 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15:22:08 น. 3/3
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
1
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09:28:26 น. 1/1
กองวัณโรค
18
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 15:09:29 น. 16/18
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4
รายงานล่าสุด 19 กันยายน 2565 เวลา 11:03:12 น. 4/4
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6
รายงานล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:31 น. 6/6
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
1
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 14:00:11 น. 0/1
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
-
กองกฎหมาย
2
รายงานล่าสุด 04 ตุลาคม 2565 เวลา 10:17:26 น. 1/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
11
รายงานล่าสุด 29 กันยายน 2565 เวลา 11:19:36 น. 5/11
สถาบันบำราศนราดูร
3
รายงานล่าสุด 04 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:51:25 น. 3/3
สถาบันราชประชาสมาสัย
17
รายงานล่าสุด 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 10:10:28 น. 17/17
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
18
รายงานล่าสุด 12 กันยายน 2565 เวลา 16:03:00 น. 6/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
19
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 15:46:35 น. 18/19
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
18
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 13:21:33 น. 17/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
11
รายงานล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:28:45 น. 11/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
11
รายงานล่าสุด 04 ตุลาคม 2565 เวลา 08:21:44 น. 8/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
8
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:54:27 น. 8/8
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
17
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 12:41:25 น. 16/17
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
6
รายงานล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:53:02 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
34
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:30:10 น. 32/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
55
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 11:29:06 น. 53/55
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
20
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 09:20:09 น. 18/20
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
22
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 09:04:13 น. 20/22
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
45
รายงานล่าสุด 03 ตุลาคม 2565 เวลา 08:14:57 น. 42/45
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1
รายงานล่าสุด 13 มกราคม 2565 เวลา 13:27:02 น. 1/1
กองป้องกันการบาดเจ็บ
1
รายงานล่าสุด 08 ธันวาคม 2564 เวลา 08:51:54 น. 1/1
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
2
รายงานล่าสุด 26 กันยายน 2565 เวลา 10:13:12 น. 2/2