ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565


เลือกปีงบประมาณ :
ข้อมูล งบลงทุน [กรมควบคุมโรค] ปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด 422 รายการ
481,081,400.00
ครุภัณฑ์ 384 รายการ
223,418,200.00
ก่อสร้าง 38 รายการ
257,663,200.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 164 / 422 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 29,550,700.00 / 481,081,400.00 ฿
งบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2565
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 7,804,000.00
3.49%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 34,549,400.00
15.46%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 10,572,400.00
4.73%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 73,638,500.00
32.96%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 67,993,600.00
30.43%
เบิกจ่าย 28,860,300.00
12.92%

73.70%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

43.35%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 19,681,500.00
7.64%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 120,811,200.00
46.89%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 47,920,100.00
18.60%
ประกาศเชิญชวน 96,730,500.00
23.72%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 7,439,600.00
2.89%
เบิกจ่าย 690,400.00
0.27%

23.68%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

3.16%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน