ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


เลือกปีงบประมาณ :
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณ[กรมควบคุมโรค] ปีงบประมาณ 2565
ทั้งหมด 422 รายการ
512,213,800.00
ครุภัณฑ์ 384 รายการ
223,418,200.00
ก่อสร้าง 38 รายการ
288,795,600.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2565 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 347 / 422 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 153,787,100.00 / 512,213,800.00 ฿
งบลงทุน เงินงบประมาณ ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2565
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 7,608,000.00
3.41%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 4,207,500.00
1.88%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 270,000.00
0.12%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 22,403,100.00
10.03%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 39,540,000.00
17.70%
เบิกจ่าย 149,389,600.00
66.87%

92.97%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

84.56%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 13,728,700.00
4.75%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 9,474,700.00
3.28%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 7,138,800.00
2.47%
ประกาศเชิญชวน 72,620,100.00
25.15%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 181,435,800.00
62.82%
เบิกจ่าย 4,397,500.00
1.52%

63.16%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

64.35%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2565) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
9
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16:39:04 น. 6/9
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1
รายงานล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:39:49 น. 1/1
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2
รายงานล่าสุด 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08:37:52 น. 2/2
กองระบาดวิทยา
2
รายงานล่าสุด 07 ธันวาคม 2564 เวลา 12:50:11 น. 2/2
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
16
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:33:53 น. 15/16
กองโรคติดต่อทั่วไป
2
รายงานล่าสุด 28 มีนาคม 2565 เวลา 12:09:51 น. 2/2
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
6
รายงานล่าสุด 03 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:29:31 น. 6/6
กองโรคไม่ติดต่อ
2
รายงานล่าสุด 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:32:39 น. 2/2
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
28
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:25:58 น. 13/28
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3
รายงานล่าสุด 15 มิถุนายน 2565 เวลา 15:22:08 น. 3/3
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
1
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09:28:26 น. 1/1
กองวัณโรค
18
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12:56:19 น. 13/18
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4
รายงานล่าสุด 04 มกราคม 2565 เวลา 11:51:05 น. 4/4
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6
รายงานล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:38:31 น. 6/6
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
1
รายงานล่าสุด 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:26:51 น. 0/1
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
-
กองกฎหมาย
2
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08:52:29 น. 1/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
11
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09:08:06 น. 0/11
สถาบันบำราศนราดูร
3
รายงานล่าสุด 04 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:51:25 น. 3/3
สถาบันราชประชาสมาสัย
17
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:04:23 น. 16/17
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
18
รายงานล่าสุด 30 มิถุนายน 2565 เวลา 16:09:44 น. 6/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
19
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 12:13:16 น. 18/19
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
18
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13:35:56 น. 17/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
11
รายงานล่าสุด 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:28:45 น. 11/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
11
รายงานล่าสุด 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08:35:38 น. 8/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
8
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2565 เวลา 09:54:27 น. 8/8
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
17
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09:40:04 น. 15/17
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
6
รายงานล่าสุด 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:53:02 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
34
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:59:34 น. 32/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
55
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 08:50:11 น. 50/55
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
20
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15:42:38 น. 17/20
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
22
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 11:36:42 น. 20/22
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
45
รายงานล่าสุด 27 มิถุนายน 2565 เวลา 17:26:16 น. 39/45
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1
รายงานล่าสุด 13 มกราคม 2565 เวลา 13:27:02 น. 1/1
กองป้องกันการบาดเจ็บ
1
รายงานล่าสุด 08 ธันวาคม 2564 เวลา 08:51:54 น. 1/1
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
2
รายงานล่าสุด 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15:47:08 น. 2/2