สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566
ทั้งหมด 451 รายการ
฿ 345,662,300.00
ครุภัณฑ์ 415 รายการ
฿ 179,990,600.00
ก่อสร้าง 36 รายการ
฿ 165,671,700.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
2566

374 / 447

ร้อยละความสำเร็ของการเบิกจ่าย
(ไม่รวมรายการที่ยกเลิก)

ดำเนินการปกติ
447 รายการ
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง)
งบลงทุน เงินงบประมาณ ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 734,000.00
0.41%
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 22,332,100.00
12.41%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 7,890,000.00
4.38%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 2,763,000.00
1.54%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 7,503,000.00
4.17%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 48,990,800.00
27.22%
เบิกจ่าย 89,777,700.00
49.88%

91.33%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

77.10%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 0.00
0.00%
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 14,937,500.00
9.02%
ประกาศเชิญชวน 102,076,100.00
61.61%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 41,451,000.00
25.02%
เบิกจ่าย 7,207,100.00
4.35%

69.44%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

29.37%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน จำนวนรายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
6
442,800.00
รายงานล่าสุด 04 มกราคม 2566 เวลา 16:19:23 น. 6/6
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2
607,500.00
รายงานล่าสุด 18 เมษายน 2566 เวลา 11:53:21 น. 2/2
กองบริหารการคลัง
0
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5
2,065,000.00
รายงานล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:08:11 น. 4/5
กองระบาดวิทยา
1
2,000,000.00
รายงานล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:28:37 น. 0/1
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6
3,133,600.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:29:34 น. 6/6
กองโรคติดต่อทั่วไป
1
132,000.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53:44 น. 1/1
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
13
6,957,100.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 08:23:59 น. 12/13
กองโรคไม่ติดต่อ
5
324,000.00
รายงานล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:01:47 น. 5/5
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17
9,024,200.00
รายงานล่าสุด 08 มิถุนายน 2566 เวลา 17:31:50 น. 15/17
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5
1,769,300.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 15:35:19 น. 2/5
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5
601,300.00
รายงานล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 10:00:01 น. 5/5
กองนวัตกรรมและวิจัย
3
837,300.00
รายงานล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:28:06 น. 0/3
กองวัณโรค
5
3,714,800.00
รายงานล่าสุด 13 มีนาคม 2566 เวลา 11:12:47 น. 5/5
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8
743,200.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:27:09 น. 8/8
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3
309,000.00
รายงานล่าสุด 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:08 น. 3/3
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
2
2,119,900.00
รายงานล่าสุด 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:53:27 น. 1/2
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
4
45,972,100.00
รายงานล่าสุด 08 มิถุนายน 2566 เวลา 14:27:10 น. 0/4
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1
220,000.00
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08:48:34 น. 1/1
กองกฎหมาย
2
440,000.00
รายงานล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:14:41 น. 2/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
31
3,558,100.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 14:47:49 น. 4/31
สถาบันบำราศนราดูร
4
89,129,400.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 13:48:26 น. 2/4
สถาบันราชประชาสมาสัย
16
19,764,700.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 16:35:08 น. 12/16
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4
931,200.00
รายงานล่าสุด 01 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:13:23 น. 4/4
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
24
12,305,800.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 16:33:06 น. 22/24
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
5
5,006,400.00
อัพเดทแล้ว 1 09 มิถุนายน 2566 เวลา 08:30:30 น. 5/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
12
24,637,800.00
รายงานล่าสุด 07 มิถุนายน 2566 เวลา 08:45:58 น. 10/12
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1
22,500.00
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2566 เวลา 10:29:25 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
34
36,722,000.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 15:13:17 น. 25/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
6
4,023,800.00
รายงานล่าสุด 21 เมษายน 2566 เวลา 12:00:02 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
10
8,956,000.00
รายงานล่าสุด 08 พฤษภาคม 2566 เวลา 15:02:51 น. 9/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21
5,072,400.00
รายงานล่าสุด 14 มีนาคม 2566 เวลา 10:24:53 น. 21/21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
37
12,733,700.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 10:11:56 น. 34/37
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
10
3,713,200.00
อัพเดทแล้ว 1 09 มิถุนายน 2566 เวลา 14:56:15 น. 8/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
71
6,432,100.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 14:01:04 น. 70/71
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
36
27,606,900.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 12:23:07 น. 33/36
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
30
3,100,200.00
รายงานล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:43 น. 30/30
กองป้องกันการบาดเจ็บ
5
533,000.00
รายงานล่าสุด 06 มิถุนายน 2566 เวลา 13:48:23 น. 0/5
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
0
0
-