ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล งบลงทุน [กรมควบคุมโรค] ปีงบประมาณ2565
ทั้งหมด 423 รายการ
481,081,400.00
ครุภัณฑ์ 384 รายการ
223,418,200.00
ก่อสร้าง 39 รายการ
257,663,200.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ]ปีงบประมาณ 2565 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 0 / 423 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 0.000 / 481,081,400.00 ฿
งบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2565
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง
(รายการโอนเปลี่ยนแปลง)
50,181,400.00
10.32%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 124,780,900.00
64.59%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 34,613,100.00
17.92%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 6,893,000.00
3.57%
สัญญา/ใบสั่ง 6,949,800.00
3.60%
เบิกจ่าย 0.00
0.00%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 19.80% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 3.60%
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2565
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 145,398,700.00
56.43%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 75,895,400.00
29.46%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ประกาศ 35,610,100.00
13.82%
จัดหาผู้รับจ้าง 499,200.00
0.19%
สัญญา/ใบสั่งจ้าง 259,800.00
0.10%
เบิกจ่าย 0.00
0.00%
รายการก่อหนี้ผูกพัน 2.56% วงเงินก่อหนี้ผูกพัน 0.10%