สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหา ปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566
ทั้งหมด 450 รายการ
฿ 367,382,300.00
ครุภัณฑ์ 414 รายการ
฿ 201,710,600.00
ก่อสร้าง 36 รายการ
฿ 165,671,700.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
2566

สำเร็จ %

338 / 446

ร้อยละความสำเร็ของการเบิกจ่าย
(ไม่รวมรายการที่ยกเลิก)


ดำเนินการปกติ
446 รายการ
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง)
งบลงทุน เงินงบประมาณ ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 734,000.00
0.36%
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 51,942,100.00
25.75%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 2,560,000.00
1.27%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 548,500.00
0.27%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 36,265,300.00
17.98%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 41,135,300.00
20.39%
เบิกจ่าย 68,525,400.00
33.97%

89.13%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

54.37%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยกเลิก (คืนเงิน/โอนเปลี่ยนแปลง) 0.00
0.00%
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 6,433,200.00
3.88%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 93,964,600.00
56.72%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 2,489,300.00
1.50%
ประกาศเชิญชวน 44,973,600.00
26.66%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 16,189,200.00
9.77%
เบิกจ่าย 2,432,800.00
1.47%

50.00%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

11.24%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน จำนวนรายการ วงเงินงบประมาณ (บาท) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
6
442,800.00
รายงานล่าสุด 04 มกราคม 2566 เวลา 16:19:23 น. 6/6
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2
607,500.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:35:32 น. 1/2
กองบริหารการคลัง
0
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5
2,065,000.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 16:05:31 น. 4/5
กองระบาดวิทยา
1
2,000,000.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:44:34 น. 0/1
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6
3,133,600.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:29:34 น. 6/6
กองโรคติดต่อทั่วไป
1
132,000.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53:44 น. 1/1
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
13
6,957,100.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:44:03 น. 12/13
กองโรคไม่ติดต่อ
5
324,000.00
รายงานล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:01:47 น. 5/5
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17
9,024,200.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:31:41 น. 15/17
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5
1,769,300.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:55:58 น. 2/5
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5
601,300.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:16:34 น. 0/5
กองนวัตกรรมและวิจัย
3
837,300.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:25:01 น. 0/3
กองวัณโรค
5
3,714,800.00
รายงานล่าสุด 13 มีนาคม 2566 เวลา 11:12:47 น. 5/5
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8
743,200.00
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:27:09 น. 8/8
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3
309,000.00
รายงานล่าสุด 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:08 น. 3/3
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
2
2,119,900.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:42:39 น. 0/2
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
3
67,692,100.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 14:38:46 น. 0/3
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1
220,000.00
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08:48:34 น. 1/1
กองกฎหมาย
2
440,000.00
รายงานล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:14:41 น. 2/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
31
3,558,100.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 09:01:11 น. 4/31
สถาบันบำราศนราดูร
4
89,129,400.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 16:14:01 น. 2/4
สถาบันราชประชาสมาสัย
16
19,764,700.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 14:36:08 น. 8/16
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4
931,200.00
รายงานล่าสุด 13 มีนาคม 2566 เวลา 09:17:18 น. 3/4
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
24
12,305,800.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 12:12:59 น. 21/24
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
5
5,006,400.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:08:08 น. 4/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
12
24,637,800.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:57:52 น. 10/12
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1
22,500.00
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2566 เวลา 10:29:25 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
34
36,722,000.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 13:50:48 น. 25/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
6
4,023,800.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 11:51:44 น. 5/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
10
8,956,000.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 15:59:56 น. 9/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21
5,072,400.00
รายงานล่าสุด 14 มีนาคม 2566 เวลา 10:24:53 น. 21/21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
37
12,733,700.00
รายงานล่าสุด 21 มีนาคม 2566 เวลา 08:33:11 น. 28/37
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
10
3,713,200.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:27:34 น. 7/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
71
6,432,100.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 14:01:08 น. 69/71
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
36
27,606,900.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 10:15:31 น. 20/36
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
30
3,100,200.00
รายงานล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:53:43 น. 30/30
กองป้องกันการบาดเจ็บ
5
533,000.00
รายงานล่าสุด 20 มีนาคม 2566 เวลา 16:00:24 น. 0/5
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
0
0
-