สวัสดีและยินดีต้อนรับ !! ทุกท่าน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบลงทุน เงินงบประมาณ เงินกู้ เงินเหลือจ่าย
โปรดรายงานความก้าวหน้า การจัดหางบลงทุน ทุกวันจันทร์ ภายในเวลา 16.30 น.
ค้นหาปีงบประมาณ รีเซ็ท
ข้อมูล งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566
ทั้งหมด 450 รายการ
฿ 367,382,300.00
ครุภัณฑ์ 414 รายการ
฿ 201,710,600.00
ก่อสร้าง 36 รายการ
฿ 165,671,700.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน เงินงบประมาณ [ กรมควบคุมโรค ] ปีงบประมาณ 2566 * ไม่รวมผูกพันเดิม *

สำเร็จ %

เบิกจ่าย 260 / 450 รายการ

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 36,222,000.00 / 367,382,300.00 ฿
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)

งบลงทุน เงินงบประมาณ ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง 50,613,300.00
25.09%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 10,650,200.00
5.28%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่างประกาศ 2,595,300.00
1.29%
จัดหาผู้ขาย/ประกาศเชิญชวน 57,983,300.00
28.75%
สัญญา/ใบสั่ง ตรวจรับ 44,037,900.00
21.83%
เบิกจ่าย 35,830,600.00
17.76%

85.02%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

39.60%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 0.00
0.00%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 89,113,200.00
53.79%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ร่าง 14,524,100.00
8.77%
ประกาศเชิญชวน 53,509,200.00
31.81%
สัญญจ้างา/ใบสั่งจ้าง ตรวจรับ 8,944,800.00
5.40%
เบิกจ่าย 391,400.00
0.24%

33.33%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

5.64%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2566

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2566) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
6
รายงานล่าสุด 04 มกราคม 2566 เวลา 16:19:23 น. 6/6
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
2
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:25:16 น. 1/2
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
5
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:05:27 น. 4/5
กองระบาดวิทยา
1
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:02:01 น. 0/1
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
6
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09:29:34 น. 6/6
กองโรคติดต่อทั่วไป
1
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 10:53:44 น. 1/1
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
13
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:20:09 น. 8/13
กองโรคไม่ติดต่อ
5
รายงานล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:01:47 น. 5/5
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
17
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13:49:38 น. 6/17
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
5
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:21:35 น. 2/5
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
5
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:04:07 น. 0/5
กองนวัตกรรมและวิจัย
3
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:55:02 น. 0/3
กองวัณโรค
5
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:37:29 น. 4/5
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8
รายงานล่าสุด 26 ธันวาคม 2565 เวลา 16:27:09 น. 8/8
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
3
รายงานล่าสุด 19 ธันวาคม 2565 เวลา 09:30:08 น. 3/3
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
2
รายงานล่าสุด 30 มกราคม 2566 เวลา 15:49:22 น. 0/2
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
3
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:29:55 น. 0/3
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08:48:34 น. 1/1
กองกฎหมาย
2
รายงานล่าสุด 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:14:41 น. 2/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
31
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:23:54 น. 4/31
สถาบันบำราศนราดูร
4
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:31:45 น. 1/4
สถาบันราชประชาสมาสัย
16
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:25:08 น. 3/16
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4
รายงานล่าสุด 30 มกราคม 2566 เวลา 15:52:27 น. 0/4
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
24
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:35:37 น. 18/24
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
5
รายงานล่าสุด 30 มกราคม 2566 เวลา 14:23:27 น. 3/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
12
รายงานล่าสุด 31 มกราคม 2566 เวลา 14:36:08 น. 6/12
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
1
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2566 เวลา 10:29:25 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
34
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:03:50 น. 25/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
6
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:45:47 น. 5/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
10
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:19:21 น. 0/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
21
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 19:27:55 น. 19/21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
37
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:02:47 น. 24/37
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
10
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:24:36 น. 5/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
71
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:25:58 น. 68/71
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
36
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15:50:34 น. 12/36
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
30
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:02:30 น. 9/30
กองป้องกันการบาดเจ็บ
5
รายงานล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:33:28 น. 0/5
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
0
-