ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูล งบลงทุน [กรมควบคุมโรค] ปี 2564
ทั้งหมด 263 รายการ
951,885,500.00
ครุภัณฑ์ 211 รายการ
93,069,400.00
ก่อสร้าง 52 รายการ
858,816,100.00
กราฟแสดงวงเงินงบประมาณ งบลงทุน [ กรมควบคุมโรค ] ปี 2564 * ไม่รวมผูกพันเดิม *
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (จำนวนรายการ)


สำเร็จ %

เบิกจ่าย 239 / 263 รายการ


ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย (วงเงิน)


สำเร็จ %
เบิกจ่าย 149,300,800.00 / 951,885,500.00 ฿
งบลงทุนของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ปี 2564
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ ครุภัณฑ์ ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์
ยังไม่จัดทำเปค/ราคากลาง
730,000.00
0.78%
จัดทำสเปค/ราคากลาง 0.00
0.00%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่สเปค 0.00
0.00%
จัดหาผู้ขาย 0.00
0.00%
สัญญา/ใบสั่ง 20,900,000.00
22.46%
เบิกจ่าย 71,439,400.00
76.76%

99.05%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

99.22%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน
กราฟแสดงผลการดำเนินการจัดหา [ สิ่งก่อสร้าง ] ของกรมควบคุมโรค ปี 2564
ผลการดำเนินการจ้างก่อสร้าง
ยังไม่ได้จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 3,482,400.00
0.41%
จัดทำแบบรูป/ราคากลาง 4,968,700.00
0.58%
รายงานเห็นชอบ/เผยแพร่ประกาศ 0.00
0.00%
จัดหาผู้รับจ้าง 0.00
0.00%
สัญญา/ใบสั่งจ้าง 772,503,600.00
89.95%
เบิกจ่าย 77,861,400.00
9.07%

84.62%

สำเร็จ

รายการก่อหนี้ผูกพัน

99.02%

สำเร็จ

วงเงินก่อหนี้ผูกพัน