ทีมงานพัฒนาระบบ (กองบริหารการคลัง)
นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

ที่ปรึกษา
กรมควบคุมโรค
Project Manager

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการ
กองบริหารการคลัง
Project Manager

นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์

นวก.พัสดุชำนาญการพิเศษ
กองบริหารการคลัง
Co-Manager

นางสาวนัทพร วงษ์ละคร

จพง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง
Co-Manager

นายจิรพันธ์ ชินภัทรวรวิบูล

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง
Front End Developer

ทีมงานพัฒนาระบบ (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์)
นายกมล พจชนะ

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
สคร. 3 นครสวรรค์
Programer & Developer

ทีมงานวิเคราะห์ระบบ (กองบริหารการคลัง)

นางสาวจรีรัตน์ นุ้ยมาก

นวก.พัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวสิริลักษณ์ อ่อนน้อม

นวก.พัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวนุชนารถ เรืองมณี

นวก.พัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวกาญจนา จินดา

จพง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง

นางสาววิภาดา อ้นจำลอง

นวก.พัสดุปฏิบัติการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวเนตรดาว สุดแสนซื่อ

จนง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง

นายไชยรัตน์ สงสำเภา

นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารการคลัง