ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

DDC-Procurement Tracking System

วันอาทิตย์ ที่ 03 กรกฏาคม 2565


นางละเอียด เอี่ยมสุวรรณ

ที่ปรึกษา
กรมควบคุมโรค
Project Manager

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา

ผู้อำนวยการ
กองบริหารการคลัง
Project Manager

นางสาวสมคิด ตั้งภูวศาสตร์

นวก.พัสดุชำนาญการพิเศษ
กองบริหารการคลัง
Co-Manager

นายกมล พจชนะ

นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
สคร. 3 นครสวรรค์
Programer & Developer

นางสาวนัทพร วงษ์ละคร

จพง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง
Co-Manager

นายจิรพันธ์ ชินภัทรวรวิบูล

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
กองบริหารการคลัง
Front End Developer

ทีมงานวิเคราะห์ระบบ

นางสาวจรีรัตน์ นุ้ยมาก

นวก.พัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวสิริลักษณ์ อ่อนน้อม

นวก.พัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวนุชนารถ เรืองมณี

นวก.พัสดุชำนาญการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวกาญจนา จินดา

จพง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง

นางสาววิภาดา อ้นจำลอง

นวก.พัสดุปฏิบัติการ
กองบริหารการคลัง

นางสาวเนตรดาว สุดแสนซื่อ

จนง.พัสดุชำนาญงาน
กองบริหารการคลัง

นายไชยรัตน์ สงสำเภา

นักวิชาการพัสดุ
กองบริหารการคลัง