Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at C:\AppServ\www\layouts\headerStyle.php:950) in C:\AppServ\www\layouts\navbar.php on line 5

ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

Generic placeholder image []

วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565

ความก้าหน้า งบลงทุน 2564 ความก้าหน้า งบลงทุน 2565 ความก้าหน้า พ.ร.ก.เงินกู้ 2564 ความก้าหน้า งบเหลือจ่าย 2564

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2564) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
3
รายงานล่าสุด 15 สิงหาคม 2565 เวลา 18:22:33 น. 2/3
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
0
-
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2564 เวลา 07:00:05 น. 3/3
กองระบาดวิทยา
1
รายงานล่าสุด 01 มีนาคม 2564 เวลา 11:26:07 น. 1/1
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
10
รายงานล่าสุด 07 สิงหาคม 2565 เวลา 15:43:50 น. 10/10
กองโรคติดต่อทั่วไป
1
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2564 เวลา 15:26:05 น. 1/1
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
0
-
กองโรคไม่ติดต่อ
0
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
43
รายงานล่าสุด 09 สิงหาคม 2565 เวลา 22:48:13 น. 41/43
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0
-
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
0
-
กองวัณโรค
3
รายงานล่าสุด 08 สิงหาคม 2565 เวลา 16:07:48 น. 2/3
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
0
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
กองดิจิทัลเพื่อการควบคุมโรค
2
รายงานล่าสุด 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:47:17 น. 0/2
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
-
กองกฎหมาย
0
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
10
รายงานล่าสุด 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09:08:22 น. 3/10
สถาบันบำราศนราดูร
6
รายงานล่าสุด 04 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:57:15 น. 6/6
สถาบันราชประชาสมาสัย
9
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 15:46:37 น. 9/9
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
6
รายงานล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:19:49 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
10
รายงานล่าสุด 15 สิงหาคม 2565 เวลา 09:38:24 น. 9/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
16
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13:50:02 น. 16/16
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
6
รายงานล่าสุด 15 สิงหาคม 2565 เวลา 10:26:10 น. 5/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
7
รายงานล่าสุด 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14:16:37 น. 7/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
10
รายงานล่าสุด 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11:10:17 น. 10/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
28
รายงานล่าสุด 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:50:52 น. 28/28
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
5
รายงานล่าสุด 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:19:08 น. 5/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
7
รายงานล่าสุด 18 เมษายน 2565 เวลา 11:01:52 น. 7/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
5
รายงานล่าสุด 15 สิงหาคม 2565 เวลา 13:32:50 น. 4/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
17
รายงานล่าสุด 15 สิงหาคม 2565 เวลา 11:48:58 น. 16/17
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
21
รายงานล่าสุด 06 กันยายน 2564 เวลา 14:12:57 น. 21/21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
15
รายงานล่าสุด 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:19:36 น. 15/15
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
11
รายงานล่าสุด 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:26:15 น. 11/11
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
7
รายงานล่าสุด 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16:45:34 น. 7/7
กองป้องกันการบาดเจ็บ
0
-
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
0
-