ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ความก้าหน้า งบลงทุน 2564 ความก้าหน้า งบลงทุน 2565 ความก้าหน้า พ.ร.ก.เงินกู้ 2564 ความก้าหน้า งบเหลือจ่าย 2564

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2564) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
3
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16:12:06 น. 1/3
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
0
-
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
3
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2564 เวลา 07:00:05 น. 3/3
กองระบาดวิทยา
1
รายงานล่าสุด 01 มีนาคม 2564 เวลา 11:26:07 น. 1/1
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
11
รายงานล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:55:56 น. 11/11
กองโรคติดต่อทั่วไป
1
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:41:45 น. 1/1
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
0
-
กองโรคไม่ติดต่อ
0
-
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
43
รายงานล่าสุด 21 มิถุนายน 2564 เวลา 13:11:50 น. 41/43
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
0
-
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
0
-
กองวัณโรค
3
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10:37:18 น. 2/3
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
0
-
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
0
-
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
ศูนย์สารสนเทศ
2
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:32:41 น. 0/2
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
-
กองกฎหมาย
0
-
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
10
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:23:31 น. 3/10
ศูนย์สมุทรปราการ
0
-
สถาบันบำราศนราดูร
6
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11:20:05 น. 5/6
สถาบันราชประชาสมาสัย
9
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:51:50 น. 8/9
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
6
รายงานล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:19:49 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
10
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08:35:00 น. 8/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
16
รายงานล่าสุด 05 ตุลาคม 2564 เวลา 10:41:34 น. 15/16
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
6
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15:12:49 น. 6/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
7
รายงานล่าสุด 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14:16:37 น. 7/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
10
รายงานล่าสุด 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11:10:17 น. 10/10
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
28
รายงานล่าสุด 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:50:52 น. 28/28
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
5
รายงานล่าสุด 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:19:08 น. 5/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
7
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15:04:15 น. 6/7
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
5
รายงานล่าสุด 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:23:48 น. 4/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
17
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15:20:18 น. 14/17
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
21
รายงานล่าสุด 06 กันยายน 2564 เวลา 14:12:57 น. 21/21
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
15
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:53:33 น. 15/15
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
11
รายงานล่าสุด 03 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:26:15 น. 11/11
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
7
รายงานล่าสุด 02 สิงหาคม 2564 เวลา 16:45:34 น. 7/7
กองป้องกันการบาดเจ็บ
0
-
สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ
0
-
ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
0
-