ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันอังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564


ความก้าหน้า งบลงทุน 2564 ความก้าหน้า งบลงทุน 2565 ความก้าหน้า พ.ร.ก.เงินกู้ 2564 ความก้าหน้า งบเหลือจ่าย 2564

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2565) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
9
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16:04:39 น. 0/9
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 10:19:30 น. 0/1
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08:07:54 น. 0/2
กองระบาดวิทยา
2
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:18:07 น. 0/2
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
16
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:48:54 น. 0/16
กองโรคติดต่อทั่วไป
2
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:44:37 น. 0/2
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
6
รายงานล่าสุด 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:20:55 น. 0/6
กองโรคไม่ติดต่อ
2
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 12:43:12 น. 0/2
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
28
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:50:41 น. 0/28
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4
ยังไม่รายงานความก้้าวหน้า 0/4
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
1
ยังไม่รายงานความก้้าวหน้า 0/1
กองวัณโรค
18
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11:47:40 น. 0/18
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11:20:09 น. 0/4
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16:04:50 น. 0/6
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
ศูนย์สารสนเทศ
1
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:26:17 น. 0/1
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
-
กองกฎหมาย
2
ยังไม่รายงานความก้้าวหน้า 0/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
11
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:26:15 น. 0/11
ศูนย์สมุทรปราการ
0
-
สถาบันบำราศนราดูร
3
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11:01:03 น. 0/3
สถาบันราชประชาสมาสัย
13
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:38:44 น. 0/13
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
18
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:17:35 น. 0/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
19
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:06:41 น. 0/19
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
18
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 12:45:33 น. 0/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
11
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16:04:20 น. 0/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
11
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13:53:56 น. 0/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
8
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:35:42 น. 0/8
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
17
อัพเดทแล้ว 2 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09:31:16 น. 0/17
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
6
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 16:09:03 น. 0/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
34
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 15:02:50 น. 0/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
55
รายงานล่าสุด 18 ตุลาคม 2564 เวลา 08:58:17 น. 0/55
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
20
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15:27:48 น. 0/20
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
22
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 09:46:18 น. 0/22
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
45
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 15:35:58 น. 0/45
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1
ยังไม่รายงานความก้้าวหน้า 0/1
กองป้องกันการบาดเจ็บ
1
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11:29:48 น. 0/1
สำนักงานเลขานุการโครงการพระราชดำริฯ
2
รายงานล่าสุด 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:44:22 น. 0/2
ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพการให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
4
ยังไม่รายงานความก้้าวหน้า 0/4