ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565


ความก้าหน้า งบลงทุน 2564 ความก้าหน้า งบลงทุน 2565 ความก้าหน้า พ.ร.ก.เงินกู้ 2564 ความก้าหน้า งบเหลือจ่าย 2564

ความก้าวหน้าการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2565) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
0
-
สำนักงานเลขานุการกรม
9
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 17:28:52 น. 5/9
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
1
รายงานล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:39:49 น. 1/1
กองบริหารการคลัง
0
-
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 08:26:07 น. 1/2
กองระบาดวิทยา
2
รายงานล่าสุด 07 ธันวาคม 2564 เวลา 12:50:11 น. 2/2
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
16
รายงานล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 10:31:12 น. 6/16
กองโรคติดต่อทั่วไป
2
รายงานล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 10:02:59 น. 0/2
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
6
รายงานล่าสุด 17 มกราคม 2565 เวลา 11:00:52 น. 5/6
กองโรคไม่ติดต่อ
2
รายงานล่าสุด 20 ธันวาคม 2564 เวลา 16:32:39 น. 2/2
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
28
รายงานล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 16:32:21 น. 8/28
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
3
รายงานล่าสุด 18 มกราคม 2565 เวลา 16:47:21 น. 1/3
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
0
-
กองนวัตกรรมและวิจัย
1
รายงานล่าสุด 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09:28:26 น. 1/1
กองวัณโรค
18
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 10:56:57 น. 7/18
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4
รายงานล่าสุด 04 มกราคม 2565 เวลา 11:51:05 น. 4/4
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
6
รายงานล่าสุด 17 มกราคม 2565 เวลา 16:12:26 น. 6/6
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
0
-
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
ศูนย์สารสนเทศ
1
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 09:42:31 น. 0/1
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
0
-
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
0
-
กองกฎหมาย
2
รายงานล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 11:19:35 น. 0/2
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
0
-
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
11
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 08:57:02 น. 0/11
สถาบันบำราศนราดูร
3
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 15:31:55 น. 1/3
สถาบันราชประชาสมาสัย
17
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 09:29:08 น. 7/17
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
18
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 15:40:25 น. 1/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
19
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 12:46:14 น. 17/19
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
18
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 13:51:53 น. 15/18
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
11
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 14:17:06 น. 7/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
11
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 08:50:15 น. 7/11
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
8
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 16:06:57 น. 3/8
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
17
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 11:31:13 น. 10/17
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
6
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 15:23:10 น. 1/6
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
34
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 14:09:18 น. 12/34
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
55
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 10:14:47 น. 6/55
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
20
รายงานล่าสุด 17 มกราคม 2565 เวลา 16:52:04 น. 3/20
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
22
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 16:50:12 น. 7/22
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
45
รายงานล่าสุด 25 มกราคม 2565 เวลา 08:42:47 น. 16/45
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
1
รายงานล่าสุด 13 มกราคม 2565 เวลา 13:27:02 น. 1/1
กองป้องกันการบาดเจ็บ
1
รายงานล่าสุด 08 ธันวาคม 2564 เวลา 08:51:54 น. 1/1
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
2
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 14:03:59 น. 0/2