ระบบติดตามการจัดหางบลงทุน กรมควบคุมโรค

-Procurement Tracking System

วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2565


ความก้าหน้า งบลงทุน 2564 ความก้าหน้า งบลงทุน 2565 ความก้าหน้า พ.ร.ก.เงินกู้ 2564 ความก้าหน้า งบเหลือจ่าย 2564

ความก้าวหน้าการจัดหางบเหลือจ่าย กรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน จำนวนรายการ (ปีงบประมาณ 2564) สถานะการรายงานความก้าวหน้า เบิกจ่ายสำเร็จ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
6
รายงานล่าสุด 25 มิถุนายน 2564 เวลา 13:11:23 น. 6/6
สำนักงานเลขานุการกรม
15
รายงานล่าสุด 27 กันยายน 2564 เวลา 17:09:40 น. 15/15
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
8
รายงานล่าสุด 27 กันยายน 2564 เวลา 10:11:59 น. 8/8
กองบริหารการคลัง
28
รายงานล่าสุด 04 ตุลาคม 2564 เวลา 11:40:44 น. 28/28
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
13
รายงานล่าสุด 28 กันยายน 2564 เวลา 09:52:53 น. 13/13
กองระบาดวิทยา
2
รายงานล่าสุด 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 12:10:43 น. 2/2
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
21
รายงานล่าสุด 27 กันยายน 2564 เวลา 11:10:59 น. 21/21
กองโรคติดต่อทั่วไป
0
-
กองโรคติดต่อนำโดยแมลง
11
รายงานล่าสุด 23 กันยายน 2564 เวลา 10:34:16 น. 11/11
กองโรคไม่ติดต่อ
7
รายงานล่าสุด 30 สิงหาคม 2564 เวลา 18:42:18 น. 7/7
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
14
รายงานล่าสุด 31 สิงหาคม 2564 เวลา 08:57:24 น. 14/14
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
11
รายงานล่าสุด 25 สิงหาคม 2564 เวลา 15:15:24 น. 6/11
สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
19
รายงานล่าสุด 04 ตุลาคม 2564 เวลา 12:38:42 น. 19/19
กองนวัตกรรมและวิจัย
11
รายงานล่าสุด 29 กันยายน 2564 เวลา 10:29:04 น. 11/11
กองวัณโรค
0
-
สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
4
รายงานล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:14:34 น. 4/4
กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1
รายงานล่าสุด 21 มิถุนายน 2564 เวลา 16:12:38 น. 1/1
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค
5
รายงานล่าสุด 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10:44:43 น. 4/5
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
0
-
ศูนย์สารสนเทศ
3
รายงานล่าสุด 17 มกราคม 2565 เวลา 09:50:32 น. 3/3
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
5
รายงานล่าสุด 23 กันยายน 2564 เวลา 16:00:12 น. 5/5
สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4
รายงานล่าสุด 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:31:54 น. 2/4
กองกฎหมาย
10
รายงานล่าสุด 05 มกราคม 2565 เวลา 08:19:45 น. 10/10
กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
6
รายงานล่าสุด 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09:08:23 น. 6/6
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
0
-
สถาบันบำราศนราดูร
0
-
สถาบันราชประชาสมาสัย
7
รายงานล่าสุด 13 กันยายน 2564 เวลา 15:50:34 น. 7/7
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
12
รายงานล่าสุด 24 มกราคม 2565 เวลา 12:35:32 น. 12/12
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
2
รายงานล่าสุด 14 มิถุนายน 2564 เวลา 11:27:05 น. 2/2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี
5
รายงานล่าสุด 28 กันยายน 2564 เวลา 11:28:16 น. 5/5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
1
รายงานล่าสุด 10 สิงหาคม 2564 เวลา 11:13:42 น. 1/1
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี
3
รายงานล่าสุด 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09:54:36 น. 3/3
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น
0
-
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
20
รายงานล่าสุด 04 ตุลาคม 2564 เวลา 16:10:37 น. 20/20
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
3
รายงานล่าสุด 04 ตุลาคม 2564 เวลา 13:39:11 น. 3/3
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี
2
รายงานล่าสุด 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14:08:29 น. 2/2
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
4
รายงานล่าสุด 06 กันยายน 2564 เวลา 14:13:39 น. 4/4
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา
0
-
ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สมุทรปราการ
0
-
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
2
รายงานล่าสุด 23 สิงหาคม 2564 เวลา 16:41:16 น. 2/2
กองป้องกันการบาดเจ็บ
15
รายงานล่าสุด 27 กันยายน 2564 เวลา 10:50:34 น. 15/15
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริฯ
13
รายงานล่าสุด 28 กันยายน 2564 เวลา 10:06:45 น. 0/13